education

Name Photo City Education Contact No.
Alpesh jaintilalji sakariya Lalbag M.S., M.B.S (U.S.A.Resident)  
Sha.Babulal Gneshmalji Sakariya Borivali Tax & Fema Consultant (C.A.)  
Bhupeshkumar Bhikamchndji Jain Dilaen Road D.Pharma  
Deshant narendra vishal parmar Bhaykhla (B.E., M.B.A., C.F.A.)  
Dr. Jetanderakumar aar sakariya Sayan M.D., DA.DNB,MAMS,  
Kamlesh parsmalji Sakariya Ahmedabad I.C. (Instrumentation & Control Engineer)  
Kumarpal gajrajji Hubali M.B.A  
Kunal Jagdipkumar Sakariya Kolaba m.b.a (Finance)  
Ketankumar madhanlalji Sakariya Dadar M.S. (I.T.)  
Dr.Mina Narendrakumar Sakariya chennai P.H.D. In Jainology.(Madras University)  
Dr. Narendrakumar umedmalji Sakariya Thana Bhiwadi M.B.B.S., M.D.,D.M.R.E. (Radiology,X-Ray)  
Neleshkumar Madhanlalji sakariya dadar (B.E. Electronics)  
Kumari Netu Babulalji sakariya Boriwali (B.E.Computer)  
Pinakkumar parsmalji sakariya   M.C.A. (Software Engineer)  
Kumari Dr. punam devrajJi Jain Mulund B.H.M.S (Bachelor of Homeopath Medicine Supervision)